Masz pytanie?

Środki ochrony zbiorowej - 1 - Asystent BHP

Na podstawie ogólnych przepisów bhp, pracodawca jest obowiązany stosować metody ochrony swoich pracowników przed różnymi zagrożeniami, tym samym zapewniając bezpieczną organizację pracy.https://asystentbhp.pl/srodki-ochrony-zbiorowej-784/

Zasady znakowania - Znaki bezpieczeństwa

Ze względu na to, że środki ochrony indywidualnej bardzo często wywołują u użytkowników uczucie dyskomfortu, konieczność ich noszenia przez cały czas trwania zmiany roboczej może powodować negowanie …archiwum.ciop.pl/1488.html

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w...

"środkach ochrony indywidualnej" - rozumie się przez to wszelkie środki noszone lub trzymane przez pracownika w celu jego ochrony przed jednym lub większą liczbą zagrożeń związanych z występowaniem niebezpiecznych lub szkodliwych czynników w środowisku pracy, w tym również wszelkie akcesoria i dodatki przeznaczone do tego …https://www.lexlege.pl/rozporzadzenie-ministra-pracy-i-polityki-socjalnej-w-sprawie-ogolnych-pr...

Bezpieczna obsługa urządzeń cieplno-mechanicznych cz.1

Mamy sezon grzewczy w zakładach pracy, a więc pora przypomnieć kilka podstawowych informacji na temat bezpiecznej eksploatacji urządzeń cieplno-mechanicznych.https://asystentbhp.pl/bezpieczna-obsuga-urzadzen-cieplno-mechanicz-73/

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI …

7a) „terenie zakładu pracy” - rozumie się przez to przestrzeń wraz z obiektami budowlanymi, będącą w dyspozycji pracodawcy, w …www.cossw.pl/file/redir.php?id=6220

Projektowanie zagospodarowania terenu budowy...

Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) teren budowy to przestrzeń, na...www.bhp.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/projektowanie-zagospodarowania-terenu-budowy-bezpieczenstwo...

Podstawa programowa dla zawodu symbol cyfrowy …

Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy.www.koweziu.edu.pl/pp_zawod.php?nr_zawodu=325402

Kodeks pracy - Dział X - Bezpieczeństwo i higiena pracy

Pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.www.regiopraca.pl/portal/prawo/ustawy/kodeks-pracy-dzial-x-bezpieczenstwo-i-higiena-pracy

Bezpieczeństwo i higiena pracy (art. 207-237...

Dział dziesiąty poświęcony jest obowiązkom pracownika i pracodawcy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.kadry.infor.pl/kodeks-pracy/bhp/684449,Bezpieczenstwo-i-higiena-pracy-art-207237.html

ZAKRES OBOWIĄZKÓW, UPRAWNIEŃ I …

... stosować środki ochrony zbiorowej, a także używać przydzielonych środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego,...www.umed.edu.pl/pl/doc/druki/zakres_obowiazkow-dla-nauczycieli.doc