Masz pytanie?

Ustawa o pomocy społecznej [pomoc społ.] – Aktualny...

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej, jeżeli umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej, przysługuje: 1) osobom posiadającym obywatelstwo polskie mającym...www.arslege.pl/ustawa-o-pomocy-spolecznej/k101/

Świadczenia z pomocy społecznej - Ustawa o pomocy...

Ustawa o pomocy społecznej. Najnowszy tekst ujednolicony z dnia 19.09.2014. Zobacz wszystkie zmiany w przepisach. Dz.U. z 2013 poz. 182 z dnia 12.03.2004.prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-12-marca-2004-r-o-pomocy-spolecznej/dzial-ii_swiadczenia-z-p...

Ustawa z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej

Ustawa o pomocy społecznej to wyjątkowo długi tekst. Podejrzewam, że niezbyt wygodnie jest go czytać na monitorze. Zdając sobie z...www.dps.pl/prawo/krajowe/ustawapo.php

Dz.U. 2013 poz. 182 OBWIESZCZENIE MARSZA ŁKA SEJMU...

2. Pracownicy zatrudnieni na podstawie przepisów dotychczasowych w placówkach, o których mowa w ust. 1, którzy nie spełniają wymagań kwalifikacyjnych...isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20130000182&type=1

Ustawa o rachunkowości [o rach.] – Aktualny stan prawny

1. Przepisy ustawy o rachunkowości, zwanej dalej "ustawą", stosuje się, z zastrzeżeniem ust. 3, do mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na...www.arslege.pl/ustawa-o-rachunkowosci/k174/

Ustawa o pomocy społecznej - 2014 - Tekst jednolity - Legeo

Ustawa o pomocy społecznej. Najnowszy tekst ujednolicony z dnia 19.09.2014. Zobacz wszystkie zmiany w przepisach. Dz.U. z 2013 poz. 182 z dnia 12.03.2004.prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-12-marca-2004-r-o-pomocy-spolecznej/

Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593 USTAWA Opracowano na z dnia 12...

©Kancelaria Sejmu s. 2/105 2014-11-12 2. Zadaniem pomocy społecznej jest zapobieganie sytuacjom, o których mowa w art. 2 ust. 1, przez podejmowanie działań...isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20040640593&type=3

ZUS 2011: Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne...

II. Osoby prowadzące pozarolniczą działalność, tj.: osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności...www.zus.pl/default.asp?p=1&id=35

Szkolenia administracji publicznej, Fora, Projekty na Mazowszu

zasady ustalania i aktualizacji opŁat z tytuŁu uŻytkowania wieczystego wynikajĄce z ustawy o gospodarce nieruchomoŚciamiwww.frdl.mazowsze.pl/

Strona główna - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w...

prezydent miasta sopotu ogŁasza otwarty konkurs ofert na realizacjĘ zadaŃ z zakresu pomocy spoŁecznej w 2015 roku przedmiotem konkursu jest wyłonienie...www.mopssopot.pl/