Masz pytanie?

Bilans płatniczy Polski we wrześniu 2017 r. - nbp.pl

1 / 5 Warszawa, dnia 13 listopada 2017 r. Bilans płatniczy Polski we wrześniu 2017 r. Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych z...www.nbp.pl/statystyka/wstepne/bilansplatniczy.pdf

stopa-dyskontowa | strona na temat stopy dyskontowej

Stopa dyskontowa. Stopa dyskontowa jest procentowym wskaźnikiem służącym do obliczania dyskonta, czyli procentu od sumy weksla potrącanego przy nabyciu tego...stopa-dyskontowa.inwestowanie.org/

PODZIAŁ MAJĄTKU - e-rozwod.warszawa.pl

Konsekwencją rozwodu jest zwykle ustanie wspólności majątkowej małżeńskiej a co za tym idzie - możliwość dokonania podziału majątku. Zacznijmy jednak odhttps://e-rozwod.warszawa.pl/podzial-majatku/

Polska firma w Niemczech - finanzamt.pl

Aktywa. Pasywa. Składniki majątku. Pochodzenie oraz źródła finansowania. W co inwestować ? Jak zostało sfinansowane ? Jak zostały zaangażowane środki ?finanzamt.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=69&Itemi...

Jak analizować rentowność w skonsolidowanym …

sprawozdanie finansowe skonsolidowane, wskaźniki, analiza, rentowność, spółka dominująca, zależna i stowarzyszona, metoda konsolidacji pełnej i praw własnościwww.analizafinansowa.org/analiza-finansowa/skuteczna-analiza-finansowa/159-rentownosc-skonsolid...

Wartość aktywów netto jako miara wartości... - e …

Prawo w obronie podatnika i przedsiębiorcy - portal dla właścicieli firm, przedsiębiorców, osób prowadzcych działalność gospodarcz, doradców podatkowych...www.e-podatnik.pl/artykul/doradca_podatnika/3744/Wartosc_aktywow_netto_jako_miara_wartosci_prze...

Ustawa o rachunkowości 2017 (Dz.U. 2016, poz. 1047...

Rozdział 4 Wycena aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego. Art. 28. 1. Aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w sposób...aktyprawne.poznajpodatki.pl/inne-ustawy/ustawa-o-rachunkowosci-2013/4/

Narodowy Bank Polski - Internetowy Serwis Informacyjny

Statystyka monetarna i finansowa. Podaż pieniądza M3 i czynniki jego kreacji. Zestawienie to prezentuje wielkość podaży pieniądza M3 i jej komponentów oraz...www.nbp.pl/home.aspx?f=/statystyka/pieniezna_i_bankowa/m3.html

bsjozefow.pl - Bank Spółdzielczy w Józefowie nad Wisłą

Bank Spółdzielczy w Józefowie nad Wisłą działa od roku 1950, początkowo jako Gminna Kasa Spółdzielcza podporządkowana Bankowi Rolnemu. Od roku 1956 do 1975...www.bsjozefow.pl/

SpotData. Centrum wiedzy i statystyki

Analizy zindywidualizowane, na potrzeby konkretnych klientów, wykorzystujące narzędzia big-data i predictive analyticsspotdata.pl/