Masz pytanie?

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej

Na podstawie art. 2981 Kodeksu pracy zarządza się, co następuje: Rozdział 1.... o którym mowa w art. 148 pkt 3, art. 178 § 2 i art. 188 Kodeksu pracy,...www.mpips.gov.pl/userfiles/File/Prawo/Prawo%20pracy/dokumentacja%20akta%20osobowe.doc

c.d. KODEKS PRACY cz. II (tekst ujednolicony) - …

Art. 128. [Definicja czasu pracy] § 1 Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy.idn.org.pl/sonnszz/KPracy_DII.htm

Strona 2 - Świadectwo pracy - jakie zmiany …

Strona 2 - W bieżącym roku wprowadzono wiele zmian w świadectwie pracy. Jak poprawnie wystawić nowe świadectwo pracy? Przeczytaj artykuł i dowiedz się więcej!https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-swiadectwo-pracy-jakie-zmiany-obowiazuja-od-2017-r/2

Równoważny system czasu pracy - kadrywpraktyce.pl

Wszystko o równoważnym systemie czasu pracy. Sposoby ustalania rozkładu czasu pracy, obliczanie nadgodzin itp.https://www.kadrywpraktyce.pl/rownowazny-system-czasu-pracy-przyklad-rozliczenia-czasu-pracy-z-...

Świadectwo pracy - co musi zawierać i jaki jest termin...

Pracodawca ma obowiązek wydać pracownikowi świadectwo pracy w ciągu 7 dni od dnia ustania stosunku pracy. Sprawdź, jak poprawnie je sporządzić!https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-swiadectwo-pracy

Okresy wypowiedzenia umowy o pracę... - prawo-pracy.pl

W systematyce nawiązywania i rozwiązywania umów o pracę umowa zawarta na czas nie określony, wedle zamiaru ustawodawcy, miała być typową najczęściej występującą instytucją stosunku pracy.https://www.prawo-pracy.pl/okres_wypowiedzenia_umowy_na_czas_nie_okreslony-a-115.html

Kodeks pracy - KP - lexlege.pl

Art. 3 1. Podmiot wykonujący czynności z zakresu prawa pracy za pracodawcę będącego jednostką organizacyjnąhttps://www.lexlege.pl/kodeks-pracy/

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI …

7a) kwoty wyrównania do wynagrodzenia za pracę do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, 8) nagród z zakładowego funduszu nagród, dodatkowego wynagrodzenia rocznego,www.cossw.pl/file/redir.php?id=5827

USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy - Tekst...

§ 1. Ilekroć w Kodeksie pracy jest mowa o prawie pracy, rozumie się przez to przepisy Kodeksu pracy oraz przepisy innych ustaw i aktów wykonawczych, określające prawa i obowiązki pracowników i pracodawców, a także postanowienia układów zbiorowych pracy i innych opartych na ustawie porozumień zbiorowych, regulaminów i statutów...www.infor.pl/akt-prawny/1215132,ustawa-kodeks-pracy.html

Kodeks karny wykonawczy (stan prawny na 16.09.2015)

Rozdział I Zakres obowiązywania. Art. 1. § 1. (1) Wykonywanie orzeczeń w postępowaniu karnym, w postępowaniu w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe i w postępowaniu w sprawach o wykroczenia oraz kar porządkowych i środków przymusu skutkujących pozbawienie wolności odbywa się według przepisów niniejszego...karne.pl/wykonawczy.html