Masz pytanie?

Specjalizacja - "Bank pytań".

Data ostatniej aktualizacji: 2009-03-14 14:54 Ten artykuł czytano już: 132500 razy !. Specjalizacje pielęgniarek i położnych. Specjalizacja - "Bank pytań"www.gazeta.pielegniarki.info.pl/article/view/id/2830

Został tydzień na zmianę urzędu skarbowego - VAT, CIT, …

Należy pamiętać, że niedopełnienie obowiązku zgłoszenia może skutkować odpowiedzialnością karną skarbową osoby zobowiązanej do jego dokonania.www.baza-wiedzy.pl/press_show_category,18230,.html

Wycena rozrachunków w walucie obcej na dzień …

Składniki aktywów (z wyłączeniem udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności) i pasywów wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.www.baza-wiedzy.pl/index.php?mode=press_show_category&press_id=8373