Masz pytanie?

Dodatki dla nauczycieli - porady oświatowe...

Kadry w oświacie; Płace w oświacie. Wynagrodzenie nauczycieli. Wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela; Obliczanie wysokości wynagrodzenia nauczycielawww.portaloswiatowy.pl/porady/dodatki-dla-nauczycieli

www.zsz1.krakow.pl

PORADNIK OPIEKUNA STAŻU.... jako dodatek funkcyjny... Opiekun stażu przedstawia dyrektorowi szkoły projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu …www.zsz1.krakow.pl/dokumenty/poropstazu.doc

Dodatek uzupełniający nauczyciela a nagroda jubileuszowa

Sprawdź, czy dodatek uzupełniający należy wliczyć do podstawy nagrody jubileuszowej nauczyciela w pełnej wysokości czy w 1/12?www.portaloswiatowy.pl/porady/dodatek-uzupelniajacy-w-podstawie-nagrody-jubileuszowej-276855

Opiekun stażysty a własny staż na nauczyciela dyplomowanego

Opiekun stażysty a staż na n-la dyplomowanego – czyli pełnienie funkcji opiekuna stażu, a własny rozwój zawodowy. Nauczycielowi stażyście oraz nauczycielowi...www.wychowanieprzedszkolne.pl/opiekun-stazysty-a-wlasny-staz-na-nauczyciela-dyplomowanego/

Forum OSKKO

Mając na względzie doniosłą rolę oświaty i wychowania w Rzeczypospolitej Polskiej, pragnąc dać wyraz szczególnej randze społecznej zawodu nauczyciela...oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=10579

Forum OSKKO

Konto zapomniane 28-01-2007 00:36:26 [#01] Czy w oddziałach przedszkolnych "0" i niższych należy się dodatek za wychowawstwo? W moim op stwierdzono, że oddział...oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=19932

Ustawa - Karta Nauczyciela, Stan na 01-09-2014

USTAWA. z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191 i 1198 oraz z 2015 r. poz. 357, 1268 i 1418) ogłoszono dnia 12 lutego 2014 r.www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=01-09-2014&qplikid=2

Do fotela dyrektorskiego i kierowniczego jest przypisany...

Osoby piastujące takie stanowiska w placówkach oświatowych mogą liczyć na dodatkowe profity finansowe. Ale nie tylko one. Dodatek funkcyjny to obligatoryjny...www4.rp.pl/artykul/415142-Do-fotela-dyrektorskiego-i-kierowniczego-jest-przypisany-dodatek-funk...

Stopnie zawodowe w karierze nauczyciela - Pedagogika...

Przystępując do rozważań na temat ścieżek kariery nauczyciela, spróbujmy najpierw zdefiniować pojęcie awansu zawodowego nauczyciela.www.bryk.pl/wypracowania/pozosta%C5%82e/pedagogika/23950-stopnie_zawodowe_w_karierze_nauczyciel...

Pytania porady eksperta Awans zawodowy - Nadzór …

Od 1 września zatrudniłam nauczycielkę, która rozpoczęła staż na stopnień nauczyciela kontraktowego. Nauczycielka dopiero od października rozpocznie kurs...www.nadzor-pedagogiczny.pl/porady/awans-zawodowy/