Masz pytanie?

Dodatek dla opiekuna stażu a długotrwała nieobecność...

Pytanie: Jak należy postąpić z dodatkiem dla opiekuna stażu, w sytuacji gdy nauczyciel odbywający staż był długotrwale nieobecny z powodu zwolnienia...www.portaloswiatowy.pl/porady/przedluzenie-stazu-nauczyciela-a-prawo-do-dodatku-funkcyjnego-opi...

Dodatek dla opiekuna stażu – okres wypłacania

Pytanie: Do kiedy wypłaca się dodatek dla opiekuna stażu? Do końca stażu, tj. przez 9 miesięcy, czy do końca umowy stażysty (31 sierpień 2009 r.), czy do...www.portaloswiatowy.pl/porady/dodatek-dla-opiekuna-stazu-8211-okres-wyplacania-187430

Jak należy naliczać dodatek za staż pracy nauczyciela w...

Jak należy naliczać dodatek za staż pracy nauczyciela w szkole, która jest dla niego dodatkowym miejscem pracy?www.oswiata.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/jak-nalezy-naliczac-dodatek-za-staz-pracy-nauczyciela-w...

Prawa i obowiązki opiekuna stażu - Eksperci w Oświacie

Przepis art. 9c ust. 4 Karty Nauczyciela stanowi, że dyrektor szkoły przydziela spośród nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych opiekuna dla nauczyciela...www.eksperciwoswiacie.pl/dla-dyrektorow/szkoly/prawo-szkoly/art,36,prawa-i-obowiazki-opiekuna-s...

Prawo do dodatku opiekuna stażu podczas przebywania na...

Czy dodatek opiekuna stażu przysługuje opiekunowi podczas przebywania nauczyciela odbywającego staż na zasiłku chorobowym a następnie na zasiłku …www.oswiata.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/prawo-do-dodatku-opiekuna-stazu-podczas-przebywania-na-...

Dodatek za staż w uczelni wyższej a regulamin wynagradzania

Pytanie: We wprowadzonym w 2009 r. regulaminie wynagradzania pracowników zauważyłam zapis dotyczący naliczania dodatku stażowego, który jest mniej …www.portalkadrowy.pl/nauczyciele/wynagrodzenie-i-dodatki/dodatek-za-wysluge-lat/mniej-korzystne...

Nauczycielom przysługuje różna wysokość dodatku za...

W regulaminie wynagradzania nauczycieli w szkołach samorządowych organ prowadzący ustala wysokość dodatku za pracę w warunkach uciążliwych.praca.gazetaprawna.pl/artykuly/564698,nauczycielom_przysluguje_rozna_wysokosc_dodatku_za_prace_...

Kontrakt zawarty między nauczycielem stażystą a...

KONTRAKT ZAWARTY MIĘDZY STAŻYSTĄ A OPIEKUNEM STAŻU Strony kontraktu: Opiekun stażu:..... Stażystawww.edukacja.edux.pl/p-13602-kontrakt-zawarty-miedzy-nauczycielem-stazysta.php

Dodatek specjalny za dodatkową pracę dla wszystkich...

Na pensje osoby zatrudnionej w gminie składa się wynagrodzenie zasadnicze, dodatek za wieloletnią pracę, nagroda jubileuszowa oraz jednorazowa odprawa w związku...praca.gazetaprawna.pl/artykuly/472250,dodatek_specjalny_za_dodatkowa_prace_dla_wszystkich_praco...

Uniknij błędów w stosowaniu Karty Nauczyciela!

Uniknij błędów w stosowaniu Karty Nauczyciela! Spytaliśmy osoby zajmujące się sprawami kadrowymi w szkołach jakie zapisy Karty Nauczyciela przysparzają im...lp.wip.pl/502a1656a3899/