Masz pytanie?

Kurator sądowy – dozór jako forma readaptacji...

Najważniejsze przepisy, które stanowią o dozorze kuratora sądowego to Kodeks karny i Kodeks karny wykonawczy. Oddanie sprawcy przestępstwa pod dozór przewiduje...www.student.lex.pl/czytaj/-/artykul/kurator-sadowy--dozor-jako-forma-readaptacji-spolecznej

- o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy oraz...

2 6. Objęcie dozoru przez kuratora zawodowego następuje z chwilą powierzenia mu sprawy do wykonania przez kierownika zespołu kuratorskiej służby sądowej.kurator.webd.pl/wp-content/uploads/2011/04/projekt-rozporzadzenia-z-art-176-kkw.pdf

Wielkopolskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych

Autor Ewa Woźna-Płusa/Robert Niemycki czwartek, 05 styczeń 2006 Kurator sądowy realizując zadania procesu resocjalizacyjnego wykorzystuje rozmaite metody...www.kurator.org.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=27&Itemid=39&lang=...

Termin rozpoznania wniosku o dozór elektroniczny | Dozór...

Na Pana miejscu jak najszybciej złożyłbym na biurze podawczym Sądu wniosek o dozór elektroniczny z prośba o jego pilne rozpoznanie z uwagi na bliski termin...dozorelektroniczny.com.pl/termin-rozpoznania-wniosku-o-dozor-elektroniczny/

Kurator sądowy – opis zawodu – zawodowe.com.

Kurator sądowy – z zawodowe.com znajdziesz praktyczne informacje o wybranym zawodzie.www.zawodowe.com/Kurator_sadowy_-_opis_191

Udział kuratora w kontaktach z dzieckiem, a nadzór...

12 odpowiedzi na „Udział kuratora w kontaktach z dzieckiem, a nadzór kuratora nad kontaktami z dzieckiem”kontaktyzdzieckiem.pl/?p=303

Nadzór kuratora nad kontaktami | Kontakty z dzieckiem

Od udziału kuratora w kontaktach odróżnić należy nadzór kuratora nad kontaktami. W tej drugiej postaci jest on ustanawiany w trybie art. 109 § 2 pkt. 3 kr.i o...kontaktyzdzieckiem.pl/?p=23

Art. 169. KKW - Obowiązki skazanego oddanego pod dozór...

Art. 169 Kodeks karny wykonawczy (KKW) . § 1. Skazany, na którego nałożono obowiązki, a także oddany pod dozór, obowiązany jest przestrzegać obowiązków...www.arslege.pl/obowiazki-skazanego-oddanego-pod-dozor/k135/a12609/

Kodeks Etyki Kuratora - Krajowe Stowarzyszenie Zawodowych...

1 kwietnia 2005 | DODAŁ: admin | KATEGORIA: | Uchwalenie kodeksu etyki kuratora sądowego jest zadaniem Krajowej Rady Kuratorów zapisanym w art.46 ust.1 pkt 1...kurator.webd.pl/kodeks-etyki-kuratora/

EBOS.PL - Dyskusje Sędziów RP. , Kurator spadku

Mam pytanie jaka jest Wasza praktyka w sprawach o ustanowienie kuratora spadku. Pow. Inspektor Nadzoru Budowlanego wnosi o ustanowienie kuratora spadku nie …www.ebos.pl/opinie_prawne/3573_kurator_spadku.html