Masz pytanie?

Samoocena pracy nauczyciela przedszkola, karta …

W roku szkolnym …………………. I Diagnozowanie. 1. Wypracowane metody poznania dzieci i ich środowiska:www.przedszkola.edu.pl/samoocena-pracy-nauczyciela-przedszkola.html

Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem - Karta nauczyciela

Przeczytałam dzisiaj artykuł, w którym Minister Edukacji Narodowej Joanna Kluzik-Rostkowska w wywiadzie dla Dziennika „Gazety Prawnej” (25.02.br.) stwierdziła, że „w efekcie obowiązywania Karty Nauczyciela dyrektor nie jest w stanie zwolnić złych nauczycieli, stąd konieczne są zmiany tej ustawy, czy wręczkartanauczycielablog.pl/rozwiazanie-stosunku-pracy-z-nauczycielem/

Karta Nauczyciela w szkole niepublicznej - Blog o pracy...

Bardzo popularnym ostatnio tematem jest działalność niepublicznych placówek oświatowych i ich ugruntowanie w oświatowym systemie prawa. Często pada pytanie, czy w niepublicznej placówce oświatowej trzeba zatrudniać nauczycieli na podstawie przepisów Karty Nauczyciela?.kartanauczycielablog.pl/karta-nauczyciela-w-szkole-niepublicznej/

Ustawa - Karta Nauczyciela, tekst ujednolicony na 11-04 …

2. Osoba nieposiadająca stopnia awansu zawodowego z dniem nawiązania stosunku pracy w szkole uzyskuje stopień nauczyciela stażysty, z zastrzeżeniem ust. 3. 3....https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=akt&qplikid=2

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. …

2. Dyrektor szkoły jest obowiązany dokonać oceny pracy nauczyciela w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące, od dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniem terminu określonego w ust.www.lo44.edu.pl/dokumenty/ust26_1_82.pdf

Ustawa z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst...

Mając na względzie doniosłą rolę oświaty i wychowania w Rzeczypospolitej Polskiej, pragnąc dać wyraz szczególnej randze społecznej zawodu nauczyciela zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami, otwierając niniejszą ustawą drogę do dalszych uregulowań prawnych systemu edukacji narodowej, stanowi się, co następuje:https://www.portaloswiatowy.pl/czas-pracy-pracownikow-oswiaty/ustawa-z-26-stycznia-1982-r.-kart...

Forum OSKKO

12.10.2005 · Stan prawny obowiązujący w tym względzie determinują przepisy ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 ze zm.) oraz ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r.oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=13506

Przedszkolanki.com

Minęły ferie zimowe i w przedszkolu znów zagościł gwar i radosne śmiechy dzieci. Do przedszkola, w którym pracuję, powróciła dziewczynka opalona i z wyplecionymi warkoczykami na całej głowie.przedszkolanki.com/

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA …

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Ewa Kowalczyk – Brożyna. Nauczyciel mianowany Samorządowego Przedszkola Nr 1 w Żurominiewww.wychowanieprzedszkolne.pl/plan-rozwoju-zawodowego-nauczyciela-mianowanego-ubiegajacego-sie-...

Portal Nauczycieli Przedszkola

Portal Nauczycieli Przedszkola, Przedszkolanki, praca w przedszkolu, nauczycielki przedszkola...nauczycieleprzedszkola.pl/viewpage.php?page_id=36