Masz pytanie?

Kuratorium Oświaty w Poznaniu - KO Poznań

Uczniowie i rodzice. Specjalne potrzeby edukacyjne; Nauka dzieci cudzoziemców ; Legalizacja świadectwwww.ko.poznan.pl/

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie - Strona główna... 2017-01-13 Do organów prowadzących gimnazja innych niż JST Do 31 stycznia 2017 roku należy złożyć …www.ko.rzeszow.pl/

Kuratorium Oświaty w Kielcach - Strona internetowa urzędu...

Peda­go­gicz­na Biblio­te­ka Woje­wódz­ka im. Komi­sji Edu­ka­cji Naro­do­wej w Lubli­nie we współ­pra­cy z Gim­na­zjum nr 1 im. ks. Sta­ni­sła...kuratorium.kielce.pl/

Kuratorium Oświaty w Opolu - Aktualności

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół prowadzonych przez organy inne niż JST. Wojewoda Opolski wraz z Opolskim Kuratorem Oświaty zapraszają dyrektorów szkół...www.kuratorium.opole.pl/

Kuratorium Oświaty w Katowicach

Kuratorium Oświaty w Katowicach udostępnia bank ofert pracy dla nauczycieli, umożliwiający Dyrektorom szkół i placówek oświatowych w województwie śląskim...app.kuratorium.katowice.pl/ofertypracy/oferty.aspx

Awans zawodowy - Kuratorium Oświaty w Warszawie

Wszelką dokumentację związaną z awansem zawodowym na nauczyciela dyplomowanego należy składać w Wydziale Strategii i Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty...www.kuratorium.waw.pl/pl/dyrektor-i-nauczyciel/awans-zawodowy

Kuratorium Oświaty w Krakowie

Kształcenie zawodowe i ustawiczne Dokształcanie i doskonalenie Współpraca z urzędami pracy Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce Małopolski …www.kuratorium.krakow.pl/index?ac=112&id=1

Kuratorium Oświaty w Poznaniu

Uczniowie i rodzice. Specjalne potrzeby edukacyjne; Nauka dzieci cudzoziemców ; Legalizacja świadectwwww.ko.poznan.pl/?page=glowna

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie - Strona główna... Kuratorium Oświaty w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rz-w tel. 17 867-11-42, 17 867-11-49,www.ko.rzeszow.pl/kategoria.php?idg=25

Florystyka z Akedytacją Kuratorium Oświaty - kursy florystyki

Bukiety okolicznościowe na różne okazje. Od zawsze kwiatami podkreślało się uroczysty charakter różnych wydarzeń: urodzin, imienin, ślubów czy świąt.www.akademiaflorystyki.pl/