Masz pytanie?

IV Wyra |enia algebraiczne-powt rzenie

ZAŁ ĄCZNIK 2 KARTA PRACY W YRA ŻENIA ALGEBRAICZNE Zad.1. Zapisz liczb ę : a) 5 razy mniejsz ą ni ż k b) o 7 wi ększ ą od ró żnicy liczb a i bwww.mnw.kuratorium.opole.pl/scenariusze/gimnazjum/wyrazenia_algebraiczne_powtorzenie.pdf