Masz pytanie?

1 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI DLA …

4 IV. ZASADY POPRAWIANIA OCEN 1. Ka żdy ucze ń ma prawo do poprawy niedostatecznych ocen cz ąstkowych według nast ępuj ących zasad:sp.kowalewopomorskie.pl/menu/dokumenty/matematyka.pdf