Masz pytanie?

Opłaty sądowe - Sąd Okręgowy w Warszawie

Uiszczanie opłat. Zgodnie z nowymi przepisa­mi opłaty sądowe uiszcza się w formie bezgotówkowej na rachunek bieżący dochodów właściwego sądu albo w for...warszawa.so.gov.pl/oplaty-sadowe.html

Koszty sądowe w sprawach cywilnych - Kancelaria Radcy...

OPŁATA SĄDOWA w sprawach cywilnych Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 21 listopada 2006 r. (sygn. akt III CZP 109/06) Opłata podstawowa określona w art. 14 …www.traktat.pl/pl_koszty-sadowe-w-sprawach-cywilnych,69.html

Amadeus Kancelaria Prawnicza Wrocław - Zasady uiszczania...

Zasady uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych. Znowelizowany przepisami ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych kodeks...www.amadeus.biz.pl/pl/zasady_uiszczania_oplat_sadowych_w_sprawach_cywilnych/222/

brzmienie od 2010-01-01 Ustawa o kosztach sądowych w...

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia: 1) sposób uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych, w tym wnoszonych na rachunek bankowy sąduwww.notariusz-kostulska.pl/pliki/Ustawa_o_kosztach_sadowych_w_sprawach_cywilnych.pdf

©Kancelaria Sejmu s. 1/34 - Internetowy System Aktów...

©Kancelaria Sejmu s. 1/34 2014-05-12 Dz.U. 2005 Nr 167 poz. 1398 . USTAWA. z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Tytuł Iisap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20051671398&type=3

Opłaty sądowe - Strona Główna

Opłaty sądowe w sprawach gospodarczych (Gc oraz GNc) - w postępowaniu uproszczonym (kwota sporu) > kwota sporu do 2000zł : 30zł > kwota sporu od 2000 - …www.gdansk-polnoc.sr.gov.pl/srgdapn2/index.php?option=com_content&view=article&id=6&...

Współpraca sądowa w sprawach cywilnych / Prawo Unii...

Akty prawne UE: Uwagi: Rozporządzenie nr 1393/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 listopada 2007 r. dotyczące doręczania w państwach członkowskich...bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/wspolpraca-miedzynarodowa/prawo-unii-europejskiej/wspolpraca-sado...

Opłaty sądowe - Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Opłata stała: pobierana jest w sprawach o prawa niemajątkowe oraz we wskazanych w ustawie niektórych sprawach o prawa majątkowe, w wysokości jednakowej...www.wroclaw.so.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=107&Itemid=128

Opłaty w postępowaniu cywilnym - Sąd Okręgowy w Słupsku

Przykładowa wysokość opłat sądowych w postępowaniu cywilnym. W polskim systemie prawnym obowiązuje zasada odpłatności, zgodnie z którą pozew jak również...www.slupsk.so.gov.pl/oplaty-postepowanie-cywilne,m,mg,82,87

Opłaty sądowe | Sąd Rejonowy w Pruszkowie - BIP

Lp. Wyszczególnienie. Wysokość opłaty. 1. Wpis w księdze wieczystej własności, użytkowania wieczystego lub ograniczonego prawa rzeczowego, chyba że przepis...www.pruszkow.sr.gov.pl/Oplaty_sadowe