Masz pytanie?

Opinia rady pedagogicznej w sprawie oceny pracy dyrektora...

Jakie są procedury opiniowania pracy dyrektora szkoły przez radę pedagogiczną w związku z przeprowadzaną przez organ prowadzący oceną jego pracy? Czy nahttps://www.portaloswiatowy.pl/organy-wewnetrzne-szkoly/opinia-rady-pedagogicznej-w-sprawie-oce...

Rodzice Szkole - rodziceszkole.edu.pl - Ocena pracy...

Pytanie: Organ prowadzący zwrócił się do Rady Rodziców s o wydanie opinii nt. pracy Dyrektora szkoły w związku z kończącą mu się kadencją.rodziceszkole.edu.pl/index.php?page=ocena-pracy-dyrektora-szkoly

Forum OSKKO

Ostatnio sporo się namęczyłam ,aby skonstruować taką opinię o dziecku. Myślę, że wielu z Was przyda się taki wzór do pracy. Jest to bardzo obszerna opinia, ale...oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=399

Zarządzanie szkołą - Portal Oświatowy

Pytanie: Jak zorganizować zajęcia dla dzieci z głębokim stopniem niepełnosprawności intelektualnej posiadającym orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno...https://www.portaloswiatowy.pl/zarzadzanie-szkola-713

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU …

4 II. SPRAWOZDANIE. Z rozpoczęciem stażu zaczął się dla mnie czas intensywnej pracy: zdobywanie nowych doświadczeń i umiejętności, a także czas refleksji nad...www.przedszkole15.com.pl/pdf/sprawozdanie

Awans zawodowy katechety - katecheza.episkopat.pl

W celu przypomnienia i zachęcenia katechetów do podnoszenia kwalifikacji, doskonalenia swego warsztatu, zdobywania kolejnych stopni awansu zawodowego …www.katecheza.episkopat.pl/index.php/menu/nauczanie-religii-w-szkole/awans-zawodowy/49-awans-za...

Program autorski - Oświata i Prawo

PYTANIE. Czy realizowany przeze mnie autorski program godzin wychowawczych (mowa o programie orientacji zawodowej) musi być zatwierdzony przez radę pedagogiczną …oswiataiprawo.pl/porady/program-autorski/

Tworzenie arkusza organizacji szkoły/przedszkola/placówki...

Arkusz organizacji zaopiniowany przez radę pedagogiczną (art. 41 ust.2 pkt 1 ustawy o systemie oświaty) dyrektor szkoły/placówki w terminie do 30 kwietnia...www.edurada.pl/artykuly/tworzenie-arkusza-organizacji-szkoly-przedszkola-placowki-na-rok-szkoln...

Kontakty rodziców ze szkołą - psp1.radom.pl

Kontakty rodziców ze szkołą. Rodzice/prawni opiekunowie są osobami obcymi na terenie szkoły. Rodzice nie mogą wchodzić na teren szkoły bez uzasadnionego ważnego...www.psp1.radom.pl/kontakty-rodzicow-ze-szkola.html

WARSZTAT PRACY NAUCZYCIELA - pcdzn.edu.pl

rozporzĄdzenie menz dnia 24 sierpnia 2010 r. zmieniajĄce rozporzĄdzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoŁy i placÓwki dokumentacji...www.pcdzn.edu.pl/publikacje/Przedszkole/przedszkole33.pdf