Masz pytanie?

Strona Szkoły Podstawowej Nr 20 w Gdańsku

formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich uczniów i rodziców (prawnych opiekunów), bieżące ocenianie i śródroczne...www.sp20.gda.pl/wewnatrzszkolny_system_oceniania.htm

WARSZTAT PRACY NAUCZYCIELA - pcdzn.edu.pl

rozporzĄdzenie menz dnia 24 sierpnia 2010 r. zmieniajĄce rozporzĄdzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoŁy i placÓwki dokumentacji...www.pcdzn.edu.pl/publikacje/Przedszkole/przedszkole33.pdf

Statut przedszkola | Przedszkole Nr 274 w Warszawie

STATUT PRZEDSZKOLA NR 274 w Warszawie ul. Bokserska 32. tekst ujednolicony. Przedszkole działa na podstawie: Ustawy o Systemie Oświaty z dnia 7 września …www.przedszkole274.edu.pl/przedszkole/aktualnosci/

Zasady działania Rady Rodziców | Gimnazjum z Oddziałami...

Rada Rodziców to zespół ludzi, wybranych w demokratycznych wyborach. Rada Rodziców nie jest władzą dla rodziców – jest przedstawicielstwem: ciałem...www.gim126.waw.pl/zasady-dzialania-rady-rodzicow/

Stowarzyszenie „NIWA”

Serdecznie zapraszamy na kolejny ogólnopolski zjazd rodzin edukujących domowo, planujących taką formę edukacji lub z nią sympatyzujących, organizowany przez...niwa-edu.pl/

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 7...

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 7 września 2015 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzaniaoke.waw.pl/files/oke_waw_17820150907%20Komunikat%20o%20dostosowaniach%20Sprawdzian%20i%20egzami...

Dz.U.2004.256.2572 - Akt prawny - abc.com.pl

3. Rozporządzenie, o którym mowa w ust. 2, powinno w szczególności określać szkoły i placówki, przy których mogą być powoływane państwowe komisje...www.abc.com.pl/du-akt/-/akt/dz-u-2004-256-2572

SP Wieleń

Bal karnawałowy. Karnawał to miła tradycja przepełniona muzyką i magiczną zabawą , gdzie ważnym elementem tego okresu są bale karnawałowe.spwielen.pl/

Rodzice Szkole - rodziceszkole.edu.pl - Strona główna

Fundacja „Rodzice Szkole” została ustanowiona w celu wspierania rodziców i rad rodziców w działalności na terenie szkoły ich dzieci.www.rodziceszkole.edu.pl/

Ekspertka OK-ej odpowiada na pytania | Centrum Edukacji...

Odpowiedź: Jeśli chodzi o OK, to polecałabym Pani program SUS, jest tam kilka propozycji. Najbardziej korzystna jest (też finansowo) propozycja OKSUS, jest to...www.ceo.org.pl/pl/ok/form/ekspertka-ok-ej-odpowiada-na-pytania