Masz pytanie?

Tworzenie arkusza organizacji szkoły/przedszkola/placówki...

Arkusz organizacji zaopiniowany przez radę pedagogiczną (art. 41 ust.2 pkt 1 ustawy o systemie oświaty) dyrektor szkoły/placówki w terminie do 30 kwietnia...www.edurada.pl/artykuly/tworzenie-arkusza-organizacji-szkoly-przedszkola-placowki-na-rok-szkoln...

Awans zawodowy katechety - katecheza.episkopat.pl

III. PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO. Przed opracowaniem planu rozwoju zawodowego należałoby się zapoznać z kierunkami rozwoju, które są zamieszczone w Biuletynie...www.katecheza.episkopat.pl/index.php/menu/nauczanie-religii-w-szkole/awans-zawodowy/49-awans-za...

WARSZTAT PRACY NAUCZYCIELA - pcdzn.edu.pl

rozporzĄdzenie menz dnia 24 sierpnia 2010 r. zmieniajĄce rozporzĄdzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoŁy i placÓwki dokumentacji...www.pcdzn.edu.pl/publikacje/Przedszkole/przedszkole33.pdf

Forum OSKKO

Kontakty rodziców ze szkołą. Rodzice/prawni opiekunowie są osobami obcymi na terenie szkoły. Rodzice nie mogą wchodzić na teren szkoły bez uzasadnionego...oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=4731

Sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego nauczyciela...

Sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanegowww.edukacja.edux.pl/p-16896-sprawozdanie-z-planu-rozwoju-zawodowego-nauczyciela.php

Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli

... jest organizowana przez dyrektora szkoły; o jej... powinien poinformować radę pedagogiczną o wytycznych... wytwarzanych" w ramach pracy szkoły...pzpswhrubieszow.pl/files/sites/687/wiadomosci/65649/files/ewaluacja_w_szkole.docx

Komunikat Dyrektora CKE o dostosowaniu egzaminu - cke.edu.pl

niezwłocznie dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej o konieczności dostosowania formy przeprowadzania sprawdzianu albo egzaminu gimnazjalnego dla danego ucznia...cke.edu.pl/images/_KOMUNIKATY/20150907_Komunikat_o_dostosowaniach_Sprawdzian_i_egzamin_gimnazja...

Komunikat o dostosowaniach w roku... - OKE w Krakowie

Dokument dostosowany do potrzeb OKE w Krakowie w zakresie zbierania danych i zamawiania dodatkowych materiałów egzaminacyjnych o z ,www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/01_Komunikat_o_dostosowaniach_Sprawdzian_i_egzamin_gimnazj...

opiekun - awans zawodowy nauczyciela

l.p. zakres. ocena opisowa. 1. stopień korelacji zadań ujętych w indywidualnym planie rozwoju z potrzebami szkoły. W indywidualnym planie...awans.mgk.pl/opiekun/ocena_dorobku_zawodowego_stazysty.htm

Autoprezentacja - nauczyciel mianowany, pedagog szkolny...

AUTOPREZENTACJA Nazywam się Joanna Troll jestem zatrudniona od 2005 roku w Szkole Podstawowej Nr 9 w Gliwicach na stanowisku pedagoga szkolnego.www.edukacja.edux.pl/p-16937-autoprezentacja-nauczyciel-mianowany-pedagog.php