Masz pytanie?

Projekt socjalny twórczą metodą współpracy z osobami...

Projekt socjalny twórczą metodą współpracy z osobami dotkniętymi problemem bezdomności na przykładzie „PROJEKT.ON – ON BEZ DOMU”krytyka.org/projekt-socjalny-tworcza-metoda-wspolpracy-z-osobami-dotknietymi-problemem-bezdomno...

013 Wywiad ze sprawcą przemocy w rodzinie - WRZOS

2 7. Co dla P. znaczy przemoc w rodzinie? /prosz ę uwzgl ędni ć czym jest przemoc w rodzinie dla osoby j ą stosuj ącej i jak ona j ą rozumie/ 8. Czy wie P. jakie s ą konsekwencje karne dla osoby stosuj ącej przemoc w rodzinie?www.wrzos.org.pl/projekt1.18/download/NPS13_2601.pdf

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej...

- pracownicy socjalni Agata Chromiec - starszy specjalista pracy socjalnej Kazimiera Piżewska - starszy specjalista pracy socjalnej Marzenna Artecka - Wichlaj - starszy pracownik socjalnymops-bialapodlaska.pl/?id=artykuly&ktory=5

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie - Kontakt...

Jeżeli chcą Państwo otrzymywać najświeższe informacje ze strony MOPR Szczecin prosimy o podanie adresu e-mail.mopr.szczecin.pl/kontakt/kontakt_dzial_instytucji_pomocy_spolecznej/

Strona WWW - Kontakt / Kadra

Zespól ds. pieczy zastępczej - pokój nr 7a. 68-457-43-35, 68-457-43-39, 68-457-43-42. rodziny zastępcze, usamodzielnienia, odpłatność rodziców. 1. Rejon I - Krystyna Babirecka pracownik socjalnywww.pcprnowasol.pl/kontakt.html

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie - Kontakt...

Biuro Obsługi Klienta: 91 46 46 160; fax 91 46 46 161: Abramowskiego 19: 13: Bala: Karolina: Starszy pracownik socjalny: 91 46 46 166: Abramowskiego 19: 24: Bartońmopr.szczecin.pl/kontakt/kontakt_rejonowy_osrodek_pomocy_rodzinie_zachod/

Projekt zmiany ustawy o pomocy społecznej - Portal …

Nie tak dawno na łamach portalu informowaliśmy o planach Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej na temat powstania schronisk dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi (http://ops.pl/2017/08/schroniska-dla-bezdomnych-swiadczace-uslugi-opi ekuncze/) dzisiaj dostępny jest już projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy …ops.pl/2017/08/projekt-zmiany-ustawy-o-pomocy-spolecznej/

Projekt zmiany do ustawy o pomocy społecznej • Portal …

Trwają prace legislacyjne nad ustawą o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw. Przedmiotowy projekt ustawy zakłada wprowadzenie zmian do ustawy o pomocy społecznej.ops.pl/2018/02/projekt-zmiany-ustawy-o-pomocy-spolecznej-2/

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki …

12. Spotkanie edukacyjne pracowników socjalnych MOPS COS w Zduńskiej Woli z uczniami klas IV, V, VI uczącymi się w Szkole Podstawowej nr 6 im.www.mopscos.pl/strona,program5

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliczce

PROJEKT SOCJALNY: Bezpieczny Senior Na Drodze Jak wynika ze statystyk, piesi powyżej 60 roku życia nadal stanowią duże zagrożenie dla swojego życia oraz innych uczestników ruchu. Jak wskazuje raport opracowany przez Biuro Ruchu Drogowego, zarówno w roku 2014, 2015 oraz 2016 znaczną ilość wypadków spowodowali piesi powwww.mgopswieliczka.pl/