Masz pytanie?

Protokół ostatecznego odbioru prac budowlanych - bip.pisf.pl

Protokół końcowego odbioru robót budowlanych (wzór) Sporządzony dnia... Protokół ostatecznego odbioru prac budowlanych...bip.pisf.pl/files/dokumenty/przetargi/20120823_klimatyzacja/zał._nr_5_do_umowy_protokol_odbioru...

Protokół odbioru robót budowlanych - elektrykstaszow.vot.pl

Protokół odbioru robót budowlanych Data i miejsce wystawieniaelektrykstaszow.vot.pl/wp-content/uploads/2012/03/protok%C3%B3%C5%82-odbioru-rob%C3%B3t-budowla...

PROTOKÓŁ TECHNICZNEGO ODBIORU ROBÓT

PROTOKÓŁ TECHNICZNEGO ODBIORU ROBÓT. Spisany w dniu..... Zamawiający...www.zelisko.slupsk.net/druki/protokol_technicznego_odbioru_robot.doc

Wzór umowy na wyko­nanie prac pro­jek­towych - Witamy

3 §5 1. Wykonawca wykona dokumentacj ę projektow ą: Wykonanie i przekazanie Zamawiaj ącemu prac opisanych w §2 pkt. 1w zakresie niezb ędnym dozozjedrzejow.internetdsl.pl/dok/wzor_umowy.pdf

Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego

Część II Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego 6. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia...www.kalwaria-zebrzydowska.pl/dokumenty/05_11_07wzor_umowy_skawina.pdf

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT...

PRZEBUDOWA ZASILANIA W ENERGI Ę ELEKTRYCZNA BUBYNKÓW NR 13,14,15,17,18 PRZY UL.WÓYCICKIEGO 1/3 W WARSZAWIE Specyfikacje …bip-zgn.lami.pl/datadir/doc/bip_1318508443.pdf

PROTOKÓŁ ODBIORU ROBÓT - ujk.edu.pl

PROTOKÓŁ ODBIORU ROBÓT. Sporządzony w dniu..... roku na budowie..........Akademii Świętokrzyskiej w...www.ujk.edu.pl/uci/files/2006/Protokol%20odbioru.doc

Wzór 3-03 (Książka obiektu budowlanego)

Protokół odbioru obiektu z dnia... i dotyczy wszystkich obiektów budowlanych z wyłączeniem... kontroli i badań oraz wykonywanych remontów i prac...www.zarzadca.darlowo.pl/ksiazka_obiektu_budowlanego.doc

PROTOKÓŁ końcowego /ostatecznego/* odbioru robót

PROTOKÓŁ końcowego /ostatecznego/* odbioru robót Protokół spisany dnia..... …….w………………………… ..w sprawie odbioru robótompzw.pl/modulesData/files/538_wzor_protokol_odbioru_robot.pdf

NINIEJSZY WZÓR UMOWY NIE JEST OFERTĄ W ROZUMIENIU …

... załączając dowód prawidłowego powiadomienia ZAMAWIAJĄCEGO o terminie odbioru. Protokół... prac remontowych, budowlanych i/lub... WZÓR UMOWY …www.domy.katowice.pl/img/Umowa%20o%20budow%C4%99%20domu%20-%20wz%C3%B3r%20-%20nov%20in%20blanco...