Masz pytanie?

Ustawa o systemie oświaty, tekst ujednolicony na 15-11 …

1a) szkole specjalnej lub oddziale specjalnym - należy przez to rozumieć odpowiednio szkołę lub oddział, o których mowa w art. 4 pkt 2 ustawy - Prawo oświatowe;www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=akt&qplikid=1