Masz pytanie?

BIP MEN - Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji...

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnychbip.men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1773%3Aprojekt-rozporzdzeni...

BIP MEN - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z...

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnychbip.men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=788%3Arozporzdzenie-ministr...

Rozporządzenia w sprawie świadectw - Urząd Regulacji...

Lp. Tytuł rozporządzenia: Ogłoszono w Dzienniku Ustaw: 1. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie...ure.gov.pl/pl/prawo/rozporzadzenia/rozporzadzenia-w-spraw-1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia …

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i …www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2015.004.0000023,rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-zmienia...

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 …

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 września 2003 r. w sprawie świadectw bezpieczeństwa. Tekst pierwotny. Największa bezpłatna baza …www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2003.176.0001719,rozporzadzenie-ministra-infrastruktury-w-sprawie-s...

Wypoczynek | Ministerstwo Edukacji Narodowej

Zapewne nikomu nie trzeba tłumaczyć jak ważną sprawą (zarówno dla dobrego samopoczucia dziecka, jak i rodzica) jest prawidłowy wybór miejsca i rodzaju...wypoczynek.men.gov.pl/?option=com_content&view=article&id=5&Itemid=5

Internetowy System Aktów Prawnych

Dz.U. 2010 nr 97 poz. 624: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnychisap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20100970624

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

6 § 15. 1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności: 1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/Rozporzadzenie%20-%20ujednolicone_01.09.2010.pdf

Internetowy System Aktów Prawnych

Dz.U. 2013 poz. 384: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 marca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i...isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000384

Rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji...

Rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkachmen.gov.pl/zwiekszanie-szans/ksztalcenie-specjalne/rozporzadzenie-w-sprawie-zasad-udzielania-i-...