Masz pytanie?

BIP MEN - Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji...

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnychbip.men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1773%3Aprojekt-rozporzdzeni...

Rozporządzenia MEN w sprawie ramowych planów nauczania …

Minister edukacji narodowej podpisała rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych i w sprawie świadectw, dyplomów państwowych …www.portaloswiatowy.pl/aktualnosci/rozporzadzenia-men-w-sprawie-ramowych-planow-nauczania-i-wzo...

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia …

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 5 marca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i …www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2013.055.0000384,rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-zmienia...

Rozporządzenia w sprawie świadectw - Urząd Regulacji...

Lp. Tytuł rozporządzenia: Ogłoszono w Dzienniku Ustaw: 1. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie...ure.gov.pl/pl/prawo/rozporzadzenia/rozporzadzenia-w-spraw-1

BIP MEN - Akty prawne obowiązujące

Biuletyn Informacji Publicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej... Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 stycznia 2015 r. w sprawie warunków i trybu...bip.men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=26&Ite...

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia …

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i …www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2015.004.0000023,rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-zmienia...

Wypoczynek | Ministerstwo Edukacji Narodowej

Ta sekcja przeznaczona jest dla: organizatorów wypoczynku, którzy w celu uzyskania dostępu do panelu zarządzania wypoczynkiem muszą najpierw zarejestrować się...wypoczynek.men.gov.pl/?option=com_content&view=article&id=5&Itemid=5

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

6 § 15. 1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności: 1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/Rozporzadzenie%20-%20ujednolicone_01.09.2010.pdf

Rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji...

Rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkachmen.gov.pl/zwiekszanie-szans/ksztalcenie-specjalne/rozporzadzenie-w-sprawie-zasad-udzielania-i-...

Internetowy System Aktów Prawnych

Dz.U. 2014 poz. 888: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej …isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000888