Masz pytanie?

BIP MEN - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z...

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 marca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków …bip.men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1805%3Arozporzdzenie-minist...

BIP MEN - Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji...

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnychbip.men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1773%3Aprojekt-rozporzdzeni...

Rozporządzenia MEN w sprawie ramowych planów nauczania …

Minister edukacji narodowej podpisała rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych i w sprawie świadectw, dyplomów państwowych …www.portaloswiatowy.pl/aktualnosci/rozporzadzenia-men-w-sprawie-ramowych-planow-nauczania-i-wzo...

Rozporządzenia w sprawie świadectw - Urząd Regulacji...

Lp. Tytuł rozporządzenia: Ogłoszono w Dzienniku Ustaw: 1. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie...ure.gov.pl/pl/prawo/rozporzadzenia/rozporzadzenia-w-spraw-1

Wypoczynek | Ministerstwo Edukacji Narodowej

W związku z zapytaniami kierowanymi do Ministerstwa Edukacji Narodowej, w sprawie zmian wprowadzonych w zasadach organizacji kursów na kierownika wypoczynku …wypoczynek.men.gov.pl/?option=com_content&view=article&id=5&Itemid=5

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia …

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i …www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2015.004.0000023,rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-zmienia...

Internetowy System Aktów Prawnych

Dz.U. 2010 nr 97 poz. 624: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnychisap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20100970624

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia …

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 7 lipca 1993 r. w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i …www.infor.pl/akt-prawny/DZU.1993.102.0000467,metryka,rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej...

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

6 § 15. 1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności: 1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/Rozporzadzenie%20-%20ujednolicone_01.09.2010.pdf

Internetowy System Aktów Prawnych

Dz.U. 2013 poz. 384: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 marca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i...isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000384