Masz pytanie?

www.portaloswiatowy.pl

www.portaloswiatowy.plwww.portaloswiatowy.pl/aktualnosci/rozporzadzenie-w-sprawie-dopuszczania-do-uzytku-w-szkole-pro...

Internetowy System Aktów Prawnych

Dz.U. 2001 nr 61 poz. 624: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych...isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20010610624

Konsultacja OSKKO

Aktualizacja (24 października 2011): Po zmianach, zaproponowanych m.in. przez OSKKO, MEN zaproponowało nowy projekt rozporządzenia ws. ramowych statutów...oskko.edu.pl/oskko/ramowe_plany_nauczania/

Kuratorium Oświaty w Kielcach: Pytania nauczycieli...

26.06.14 – Pytania nauczycieli dotyczące „Naszego Elementarza” i odpowiedzi MEN w tej sprawie. 1. Mam pytanie w związku z tworzeniem przez dyrektorów szkół...kuratorium.kielce.pl/11040/pytania-nauczycieli-dotyczace-naszego-elementarza-i-odpowiedzi-men-w...

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym – przegląd | EFUN...

Nowe rozporządzenie w sprawie prowadzenia dokumentacji szkolnej. 3 września 2014 r. weszło w życie. Ø rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29...edufakty.pl/najnowsze-zmiany-w-prawie-oswiatowym-przeglad/

Stanowisko MEN w sprawie sposobu wykonania przepisu art...

1 Stanowisko MEN w sprawie sposobu wykonania przepisu art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a i b ustawy – Karta Nauczyciela – zaktualizowane w dniu 8 października 2009 r.www.kuratorium.bialystok.pl/kuratorium2/stanowisko_karta_nauczyciela.pdf

Tworzenie arkusza organizacji szkoły/przedszkola/placówki...

Arkusz organizacji zaopiniowany przez radę pedagogiczną (art. 41 ust.2 pkt 1 ustawy o systemie oświaty) dyrektor szkoły/placówki w terminie do 30 kwietnia...www.edurada.pl/artykuly/tworzenie-arkusza-organizacji-szkoly-przedszkola-placowki-na-rok-szkoln...

Zarządzanie placówką - Statuty, koncepcje pracy, uchwały

Statut zespołu szkół – szkoły podstawowej i gimnazjum. Każda ze szkół , które wejdą w skład zespołu będzie szkołą w pełni samodzielną i powinna...www.nadzor-pedagogiczny.pl/dokumenty/statuty-koncepcje-pracy-uchwaly

Aktualności - DYREKTOR SZKOŁY - serwis Zarządzanie szkołą

11 listopada 2009 r. wejdzie w życie rozporządzenie MEN z 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko...www.szkolaodadoz.pl/aktualnosci/docs/141_140

Planowanie pracy nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej...

Opracowanie: Joanna Dembowa powinna zawierać w szczególności ocenę zgodności programu nauczania ogólnego z podstawą programową kształcenia ogólnego i...www.kalisz.mm.pl/~dembus/planowanie_pracy_nauczyciela.ppt