Masz pytanie?

Internetowy System Aktów Prawnych

Dz.U. 2001 nr 61 poz. 624: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych...isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20010610624

Forum OSKKO

Dziecko do lat siedmiu na drodze a obowiązek regulacji kwestii przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola lub szkoły. Zgodnie z art. 43 ust. 1 i 3 ustawy z...oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=47988

Zarządzanie placówką - Statuty, koncepcje pracy, uchwały

Uchwała w sprawie wyników końcowej klasyfikacji uczniów . Wzór dokumentu „Uchwała w sprawie wyników końcowej klasyfikacji uczniów” jest propozycją dla...www.nadzor-pedagogiczny.pl/dokumenty/statuty-koncepcje-pracy-uchwaly

Forum OSKKO

Poza tym, "koła zainteresowań", o których mowa w pytaniu, mogą być organizowane jako nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne w wymiarze ustalonym przez dyrektora...oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=29414

MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU1) w sprawie …

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU1) z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci iwww.frysztak.pl/oswiata/aktualnosci/organizacja_ksztalcenia_dzieci_niepelnosprawnych.pdf

pomoc nauczyciela - dzieci.org.pl

Hej! Jest podstawa prawna. Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001 roku w sprawie ramowych statutów. W naszej szkole zatrudniono pomoc nauczyciela do zerówki, w...www.dzieci.org.pl/forum/edukacja/pomoc-nauczyciela/

Dom Wczasów Dziecięcych w Jodłówce Tuchowskiej

Dom Wczasów Dziecięcych w Jodłówce Tuchowskiej m oże przyjąć od 60 do 140 wychowanków w zależności od pory roku. Organem prowadzącym DWD jest …www.dwdjt.pl/oferta.php

Strona główna - Ośrodek Rozwoju Edukacji

Minister Anna Zalewska podpisała rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół. Nowe ramowe plany nauczania zaczną …https://www.ore.edu.pl/

Tworzenie podstawowej - pcdzn.edu.pl

Nowa podstawa programowa Podstawa programowa Rozporządzenia MinistraEdukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowejwww.pcdzn.edu.pl/publikacje/Niemiecki/dokumentacja.pdf

Bezpieczeństwo w szkole. Odpowiedzialność prawna nauczycieli

Obowiązki nauczycieli związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę zawarte są w Karcie Nauczyciela oraz na mocy...www.edurada.pl/artykuly/bezpieczenstwo-w-szkole-odpowiedzialnosc-prawna-nauczycieli/