Masz pytanie?

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ w sprawie...

2) zarzàdzenie nr 37 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 listopada 1992 r. w sprawie ramowego statutu szkó∏ publicznych dla doros∏ych (Dz. Urz.isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20010610624&type=2

BIP MEN - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z...

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznychbip.men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1311%3Arozporzdzenie-minist...

Dz - O?wiata i Prawo - www.oswiataiprawo.pl

w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz... (Dz. Urz. MEN Nr 8, poz. 39), 3) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999 r. w...www.oswiataiprawo.pl/akty/7.%20Rozporzadzenie%20MENiS%20w%20sprawie%20ramowych%20statutow%20pub...

» Rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania...

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków...https://www.librus.pl/akty-prawne/rozporzadzenie-w-sprawie-warunkow-i-sposobu-oceniania-klasyfi...

Rozporządzenie w sprawie dopuszczania do użytku w szkole...

8 czerwca tego roku Minister Edukacji Narodowej Katarzyna Hall podpisała rozporządzenie w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów …www.portaloswiatowy.pl/aktualnosci/rozporzadzenie-w-sprawie-dopuszczania-do-uzytku-w-szkole-pro...

Dz.U. 2001 Nr 61 Poz. 624 - Internetowy System Aktów Prawnych

Dz.U. 2001 nr 61 poz. 624: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych...isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20010610624

pozostawiaj c brzmienie obecne wyt uszczon kursyw powy ej

Obowiązujący ujednolicony tekst rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach . publicznych Kolorem zielonym kursyw. ą. zapisy dodawanekuratorium.kielce.pl/file_download/1304/rozp-20020212.pdf

Strona Główna - Ministerstwo Edukacji Narodowej

Wiceminister Tadeusz Sławecki o szkolnictwie zawodowym w Lublinie Szczegóły Opublikowano: 12 września 2014 W jaki sposób nowoczesny system edukacji …www.men.gov.pl/

Eksperci w Oświacie

Nauczyciele oraz pozostali pracownicy szkół stanowią grupę zawodową, wobec której stawia się wysokie wymagania w zakresie przestrzegania prawa i zasad moralnych.www.eksperciwoswiacie.pl/

Rozporządzenia - www.oswiataiprawo.pl

Rozporządzenia - sprawy pracownicze. Rozporządzenia dotyczące zasad: wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatków do wynagrodzenia nauczycieli,www.oswiataiprawo.pl/Dyrektor/Prawo-w-szkole/Akty-prawne/Rozporzadzenia