Masz pytanie?

Arkusz spisu z natury (darmowy wzór w Excel do pobrania)

Arkusz spisu z natury stanowi druk będący dowodem księgowym. Jeśli potrzebujesz skorzystać z druku - pobierz darmowy wzór dokumentu w Excelu i skorzystaj!https://www.pwsk.pl/inwentaryzacja/arkusz-spisu-z-natury/

Im wyższy spis z natury na koniec roku tym... - VAT.pl

Do 14 stycznia 2015 r. podatnicy rozliczający się na podstawie księgi przychodów i rozchodów mają czas na wycenę spisu z natury sporządzonego na koniec 2014 roku.www.vat.pl/im-wyzszy-spis-z-natury-na-koniec-roku-tym--10265/

Przygotuj się na inwentaryzację 2016/2017. Spis z natury...

Obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji na dzień 31 grudnia 2017 r. obejmuje większość podatników prowadzących własne firmy. Decyzja o prowadzeniu...www.pit.pl/2912-przygotuj-sie-na-inwentaryzacje-20162017-spis-z-natury-na-koniec-roku-w-kpir-16...

Likwidacja a PIT - spis z natury - Likwidacja firmy

Spis z natury dla celów podatku dochodowego na dzień likwidacji objąć musi towary handlowe, materiały (surowce) podstawowe i pomocnicze, półwyroby, produkcję...www.pit.pl/likwidacja-a-pit--spis-z-natury--likwidacja-firmy-11839/

Wycena spisu z natury - zamknięcie roku - VAT.pl - …

W połowie stycznia kończy się termin ostateczny wycen majątku objętego spisem z natury sporządzanego na koniec i na początek nowego roku podatkowego.www.vat.pl/wycena-spisu-z-natury--zamkniecie-roku-8975/

Rachunek do umowy o dzieło - wzór z omówieniem - …

Po zakończeniu prac wykonawca dzieła powinien wystawić rachunek do umowy o dzieło. Pobierz darmowy wzór rachunku w formacie PDF oraz DOC!https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-rachunek-do-umowy-o-dzielo-wzor-z-omowieniem

Protokół Przeceny Towarów Wzór - Kardamon Cafe

Protokół zniszczenia towaru - darmowy wzór z szerokim. Pobierz za darmo wzór dokumentu w formacie PDF lub DOC. Przeczytaj wyczerpujące omówienie zagadnień...www.kardamon-cafe.pl/protokol-przeceny-towarow-wzor.html

U M O W A – W Z Ó R w sprawie świadczenia usług …

UUmmoowwaa zz bbiiuurreemm rraacchhuunnkkoowwyymm –– wwzzóórr (( BBiiuurroo RRaacchhuunnkkoowwee JJaarroossłłaaww EErrnneesstt MMiizzggiieerr ))www.rachunkowe-luban.com/Umowa%20z%20biurem%20rachunkowym.pdf

Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej w archiwum...

Podstawy prawne brakowania dokumentacji: art. 5 ust. 1, 1a, 2, 2b, art. 34 ust. 1 oraz art. 36 ust. 2 Ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym...www.ank.gov.pl/nadzor-archiwalny/glowne-zadania-nadzoru-archiwalnego/brakowanie-dokumentacji-ni...

Jak zamknąć konto w banku? - wzór pisma i instrukcja …

Jak zamknać konto w Idea Bank? W Idea Banku mamy do czynienia z dwoma możliwymi scenariuszami: Gdy posiadaliśmy w banku wyłącznie produkt depozytowy, np.jakoszczedzacpieniadze.pl/jak-zamknac-konto-w-banku-meritum-bz-wbk-idea-bank-bgzoptima-millenni...