Masz pytanie?

Nowe uprawnienia dla nauczycieli: Trzy świadczenia...

Nauczyciele złożyli do ZUS tylko 23 wnioski o przyznanie świadczeń kompensacyjnych. Ich przeciętna wysokość wynosi 1540 zł.praca.gazetaprawna.pl/artykuly/379289,nowe_uprawnienia_dla_nauczycieli_trzy_swiadczenia_kompens...

Ustawa - Karta Nauczyciela, Stan na 31-08-2004 - Prawo …

Mając na względzie doniosłą rolę oświaty i wychowania w Rzeczypospolitej Polskiej, pragnąc dać wyraz szczególnej randze społecznej zawodu nauczyciela...www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=31-08-2004&qplikid=2