Masz pytanie?

USTAWA z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji 1

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz...isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU19900300179&type=3

USTAWA z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji 1 Przepisy...

©Kancelaria Sejmu s. 1/110 2014-06-09. USTAWA . z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji . Rozdział 1 . Przepisy ogólne . Art. 1. 1. Tworzy się Policję jako...isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20112871687&type=3

o Policji Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. - Policja.pl

©Kancelaria Sejmu s. 1/91 2007-04-16 USTAWA z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Tworzy się Policję jako umundurowaną i...www.policja.pl/ftp/prawo/ustawa_o_policji_120207.pdf

USTAWA z dnia 24 maja 2013 r. - Policja.pl

USTAWA z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) środki przymusu...www.policja.pl/download/1/111617/ustawa_o_spb_i_broni_palnej.pdf

USTAWA - BIP - Komendy Głównej Policji

z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tekst jednolity... z późn. zm.) i art. 119 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony...bip.kgp.policja.gov.pl/download.php?s=18&id=20269

USTAWA z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez...

504. USTAWA. z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych 1) Rozdział 1 . Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) zasady postępowania …www.nettax.pl/dzienniki/du/2009/62/poz.504.htm

Ustawa o Policji [policja] – Aktualny stan prawny

Dz.U.2011.287.1687 t.j. Ustawa o Policji, codziennie aktualizowany stan prawny.www.arslege.pl/ustawa-o-policji/k180/

USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki...

©Kancelaria Sejmu s. 1/1 2008-02-04 USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych1)www.oddajkrew.pl/files/fck/File/PDF/7_Ustawa_z_dnia_27_sierpnia_2004r.pdf

Organizacja Policji - Prawo

Zarządzenie Nr 21 KGP z dnia 20 maja 1993 r. w sprawie funkcjonowania organizacji hierarchicznej w Policjiwww.prawo.policja.pl/pr/akty-prawne/organizacja-policji

Rozdział 9. Uposażenie i inne świadczenia pieniężne...

Dz.U.2011.287.1687 t.j. , Rozdział 9. Uposażenie i inne świadczenia pieniężne policjantów, Ustawa o Policji, codziennie aktualizowany stan prawny.www.arslege.pl/ustawa-o-policji/k180/s2714/