Masz pytanie?

Internetowy System Aktów Prawnych

Tekst ogłoszony: D19900095.pdf: Tekst ujednolicony: D19900095Lj.pdf: Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity: Data ogłoszenia: 90-03-19: Data wydania:isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19900160095

USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym...

USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Tekst pierwotny. Największa bezpłatna baza aktów prawnych.www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2001.142.0001591,ustawa-o-samorzadzie-gminnym.html

Internetowy System Aktów Prawnych

Dz.U. 2013 poz. 594: Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie...isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000594

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce...

1) ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. 2004 r. Nr 167, poz. 1758);www.realexperts.pl/prawo/akt/id/815/t/ustawa_z_dnia_21_sierpnia_1997_r__o_gospodarce_nieruchomo...

Ustawa o systemie oświaty, tekst ujednolicony na 19-05-2017

USTAWA. z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60 i 949) ogłoszono dnia 2 grudnia 2016 r.www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=akt&qplikid=1

USTAWA o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

1 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Pożytku Publicznego Marta Żołędowska USTAWA o działalności pożytku publicznegowww.pozytek.gov.pl/files/Prawo/ustawa/komentarz_ustawa_MZ.pdf

Ustawa o PSP - kppspgora.pl

Dziennik Ustaw z 2009 r. Nr 12 poz. 68. USTAWA. z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólnewww.kppspgora.pl/index.php/akty-prawne/5-ustawa-o-psp.html

Zabytki w Polsce - Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad...

USTAWA z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z dnia 17 września 2003 r.) Rozdziały: 1. Przepisy ogólne (Art. 1-7); 2.www.zabytki.pl/sources/prawo/ustawa.html

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej 2017 (Dz.U...

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej Dz. U.: 2016, poz. 1829 Data aktu: 2 lipca 2004 r.aktyprawne.poznajpodatki.pl/inne-ustawy/ustawa-o-swobodzie-dzialalnosci-gospodarczej-dz-u-2013-...

GIODO Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych...

GIODO, Ustawa o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922) , Ochrona Danych Osobowych dane osobowe, Generalny Inspektor Ochrony Danych …www.giodo.gov.pl/593/id_art/386/j/pl