Masz pytanie?

Czy nadal mogę zgłosić wypadek w pracy? - …

07.02.2012 · Wtedy zupełnie o tym nie myślałam, nie wiedziałam nawet, że o cokolwiek powinnam sie ubiegać, że to w ogóle się kwalifikuje jako wypadek przy pracy.www.odzyskaj.info/viewtopic.php?id=7809

Ustawa z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst...

nauczyciele zatrudnieni w publicznych placówkach doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym, publicznych placówkach doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych oraz publicznych placówkach doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych, którzy nauczają w szkołach rolniczych, oraz publicznej placówce doskonalenia nauczycieli...https://www.portaloswiatowy.pl/urlopy-i-zwolnienia-od-pracy-pracownikow-oswiaty/ustawa-z-26-sty...

USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów...

USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych. Tekst pierwotny. Największa bezpłatna baza aktów prawnych.www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2001.098.0001070,ustawa-prawo-o-ustroju-sadow-powszechnych.html

Ustawa o Najwyższej Izbie Kontroli - Najwyższa Izba …

Art. 18b. 1. Wniosek o wyrażenie zgody na pociągnięcie Prezesa Najwyższej Izby Kontroli do odpowiedzialności karnej w sprawie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego składa się za pośrednictwem Prokuratora Generalnego.https://www.nik.gov.pl/podstawy-prawne-dzialania-nik/akty-prawne/ustawa-o-najwyzszej-izbie-kont...

USTAWA z dnia 28 września 1991 r. o lasach - Tekst...

USTAWA z dnia 28 września 1991 r. o lasach. Tekst ujednolicony. Największa bezpłatna baza aktów prawnych.www.infor.pl/akt-prawny/720976,ustawa-o-lasach.html

Sprawozdanie ze stażu - Awans.Edux.pl

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych. Opis i analiza realizacji wymagań, o których mowa w § 8 ust.awans.edux.pl/sprawozdanie-ze-stazu.php

Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu …

egzaminie maturalnym – należy przez to rozumieć egzamin, o którym mowa w art. 3 pkt 21c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198);https://www.portaloswiatowy.pl/urlopy-i-zwolnienia-od-pracy-pracownikow-oswiaty/ustawa-z-dnia-2...