Masz pytanie?

Kuratorium Oświaty w Katowicach – Kolejna witryna …

W dniu 13 czerwca 2017 r. została uruchomiona nowa strona internetowa Kuratorium Oświaty w Katowicach. Poprzednia wersja strony dostępna jest pod adresem http...kuratorium.katowice.pl/?page=BipKoPage&menuItemId=282

Dotacje rolnicze – Dotacje, fundusze unijne. Dopłaty...

W związku z wejściem w życie w dniu 12 września 2015 r. rozporządzenia MRiRW z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania...funduszeue.info/programy-dla-rolnictwa/

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU …

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na...www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2015.218.0001813,rozporzadzenie-ministra-rolnictwa-i-rozwoju-wsi-w-...

Wypowiedzenie umowy przez nauczyciela - Blog o pracy...

Witam, tak, pracownik może rozwiązać umowę o pracę przebywając na zwolnieniu lekarskim, wysyłając oświadczenie o rozwiązaniu umowy do pracodawcy za...kartanauczycielablog.pl/wypowiedzenie-umowy-przez-nauczyciela/

Ustawa o postepowaniu egzekucyjnym w administracji...

USTAWA. z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. (tekst jednolity) DZIAŁ I. PRZEPISY OGÓLNE. Rozdział 1. Zasady ogólnepinb.kartuzy.ibip.pl/public/?id=17363

architektura - prawo budowlane - rozdział: …

Art.28. 1. Roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę, z zastrzeżeniem art. 29–31. 2. Stronami w postępowaniu w...www.architektura.info/index.php/prawo/prawo_budowlane/rozdzial_4_postepowanie_poprzedzajace_roz...

Zespół Szkół im.ks.Eleonory Czartoryskiej w Radzyminie

(....) 30 maja br. odbyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom ogólnopolskiego Konkursu "Mój szkolny kolega z misji", który organizuje Dzieło Pomocy...zsradzymin.pl/

Rodzice Szkole - rodziceszkole.edu.pl - Strona główna

Rodzice Szkole - szukasz informacji o funkcjonowaniu rady rodziców, prawach i obowiązkach rodziców w szkole, współpracy z dyrektorem i nauczycielami - wejdź na...www.rodziceszkole.edu.pl/

Ustawa - Karta Nauczyciela, tekst ujednolicony na 14-06 …

10. Organ, o którym mowa w ust. 9, powołuje w celu rozpatrzenia odwołania lub wniosku zespół oceniający. Od oceny dokonanej przez zespół oceniający nie...www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=akt&qplikid=2

USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe - …

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: 1) szkole – należy przez to rozumieć także przedszkole; 2) szkole specjalnej lub oddziale...www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2017.007.0000059,ustawa-prawo-oswiatowe.html