Masz pytanie?

Forum OSKKO

kwiecie 01-05-2009 08:44:58 [#08] Miałam ten sam problem z nauczycielką - zaliczenie do dodatku stażowego pracy w gospodarstwie rolnym. Radca prawny też wypowiadał się na w/w temat...oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=37061

Kto jest domownikiem? - PPR

Czy uczeń gimnazjum lub liceum mieszkający w bursie, czyli przebywający w czasie nauki poza domem rodzinnym i gospodarstwem rolnym moze liczyc na zaliczenie "stażu" bycia domownikiem w okresie poza nauka - przebywania w gospodarstwie?https://www.ppr.pl/wiadomosci/aktualnosci/kto-jest-domownikiem-156056

Art. 6. ubez. społ. rolników - Objaśnienie pojęć - Ustawa...

Ilekroć w ustawie jest mowa o: 1) rolniku – rozumie się pełnoletnią osobę fizyczną, zamieszkującą i prowadzącą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście i na własny rachunek, działalność rolniczą w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym, w tym również w ramach grupy producentów rolnych, a także osobę...https://www.arslege.pl/objasnienie-pojec/k141/a12737/

PODSTAWOWE UPRAWNIENIA i ULGI dla …

Podstawa prawna Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 13 kwietnia 2000 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji i kwot po waloryzacji oraz wysokości świadczeń z pomocy społecznej od dnia 1 czerwca 2000 r.idn.org.pl/sonnszz/uprawnienia.htm

Ustawa z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z …

Art. 12. 1. Niezdolną do pracy w rozumieniu ustawy jest osoba, która całkowicie lub częściowo utraciła zdolność do pracy zarobkowej z powodu naruszenia sprawności organizmu i nie rokuje odzyskania zdolności do pracy po przekwalifikowaniu.idn.org.pl/sonnszz/emeryturyfus.htm

Orzeczenie o niepełnosprawności narzuca obowiązki i …

Zgodnie z art. 2 pkt 10 ustawy o rehabilitacji niepełnosprawność oznacza trwałą lub okresową niezdolność do wypełniania ról społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia sprawności organizmu, w szczególności powodującą niezdolność do pracy.www.rp.pl/Niepelnosprawni/311309994-Orzeczenie-o-niepelnosprawnosci-narzuca-obowiazki-i-daje-up...

USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji …

1. Ustawa określa zadania państwa w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej. 2. Zadania państwa w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej są realizowane przez instytucje rynku pracy działające w celu:www.infor.pl/akt-prawny/402577,ustawa-o-promocji-zatrudnienia-i-instytucjach-rynku-pracy.html

Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz...

USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Dz. U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 z późn. zm.www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/1808

Wyniki wyszukiwania - PIT.pl - Proste Podatki

Wyniki wyszukiwania dla frazy "koszty uzyskania przychodu":05.03 Zaniżone koszty uzyskania przychodu w PIT-11. Podatnik nie musi stosować kosztów uzyskania przychodów wskazanych mu w PIT-11.www.pit.pl/wyniki-wyszukiwania/?query=koszty+uzyskania+przychodu